REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO FODIMI.PL

 

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną przez SmartWebIT Michał Wojtczak z siedzibą przy ul. Leszczyńskiego 4/29, 50-078 Wrocław, posługującą się nadanym jej numerem identyfikacji podatkowej (NIP): 6112573419, zwanym dalej Operatorem serwisu, za pośrednictwem serwisu internetowego www.fodimi.pl (zwanego dalej: „Serwisem Internetowym”).

 

§ 1 Definicje

 1. Regulamin - oznacza niniejszy regulamin Serwisu Internetowego.
 2. Strona Internetowa Serwisu - oznacza strony internetowe, pod którymi Usługodawca prowadzi Serwis Internetowy, działające w domenie www.fodimi.pl
 3. Usługa - oznacza usługę oferowaną przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Serwisu, w tym usługę świadczoną drogą elektroniczną.
 4. Usługodawca - oznacza SmartWebIT Michał Wojtczak z siedzibą przy ul. Leszczyńskiego 4/29, 50-078 Wrocław, posługującą się nadanym jej numerem identyfikacji podatkowej (NIP): 6112573419
 5. Użytkownik - oznacza podmiot korzystający z funkcjonalności Serwisu Internetowego, na rzecz którego świadczone są usługi przez Usługodawcę, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych.

 

§ 2 Postanowienia ogólne i korzystanie z Serwisu Internetowego

 1. Wszelkie prawa do Serwisu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, Strony Internetowej Serwisu, a także do wzorców, formularzy, logotypów, prawa do materiałów zawartych w ramach Usług należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
 2. Sprzedawca dołoży starań, aby korzystanie ze Serwisu było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 39 lub Firefox 34 lub Opera 26 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Strona Internetowa Sklepu jest responsywna i dynamicznie dopasowuje się do każdej rozdzielczości ekranu.
 3. Usługodawca stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez Użytkowników ze Strony Internetowej Serwisu, zapisywane są przez serwer Usługodawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Użytkownika. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Serwisu na urządzeniach końcowych Użytkowników. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Użytkownika oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Użytkowników ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Użytkownik może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Usługodawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Serwisu.
 4. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Użytkownika Serwisu Internetowego, Strony Internetowej Serwisu lub usług świadczonych przez Usługodawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.
 5. Usługodawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Użytkowników przez osoby nieuprawnione, dlatego Użytkownicy powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.
 6. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z zasobów Serwisu Internetowego wyłącznie na własny użytek. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Serwisu Internetowego w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności, która naruszałaby interes Usługodawcy.

 

§ 3 Usługi

 1. Usługodawca świadczy drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników usługi odpłatne i nieodpłatne. Usługi są świadczone 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 2. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Użytkowników w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.
 3. Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników, drogą elektroniczną usługę tworzenia aplikacji mobilnej restauracji oraz strony internetowej restauracji.
 4. Usługę odpłatną, Użytkownik zakupuje zgodnie z wybranych abonamentem.

 

§ 4 Zamówienia na usługi odpłatne - abonament

 1. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Serwisu w zakresie usługi odpłatnej stanowią ofertę Usługodawcy zawarcia umowy o świadczenie usługi przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika.
 2. Użytkownik może przyjąć ofertę Usługodawcy przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę za pośrednictwem Strony Internetowej Serwisu.
 3. Użytkownik przed zawarciem umowy na wykonanie usługi odpłatnej, otrzymuje za pośrednictwem Strony Internetowej Serwisu informację o cenie oraz wszelkie informacje związane z zakresem wykupionej usługi.
 4. Użytkownik przyjmuje ofertę Usługodawcy na usługę odpłatną poprzez dokonanie płatności. W trakcie wypełniania formularza Użytkownik ma możliwości zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.
 5. Przed zawarciem umowy o świadczenie usługi Użytkownik może wyrazić zgodę, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zamówienia usługi, aby Usługodawca rozpoczął świadczenie usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 6. Ceny na Stronie Internetowej Serwisu zamieszczone przy danej usłudze stanowią ceny netto.
 7. Płatność za abonament i dodatkowe usługi odpłatne pobierane są automatycznie cyklicznie na początku każdego okresu rozliczeniowego. 
 8. Okresem rozliczeniowym jest jeden miesiąc.
 9. Po dokonaniu płatności, Użytkownik otrzymuje niezwłocznie dostęp do wykupionej usługi.
 10. Usługodawca zgodnie z wolą Użytkownika przesyła przy pomocy poczty elektronicznej, na adres elektroniczny podany przez Użytkownika w trakcie zamawiania usługi, fakturę obejmującą zamówione usługi odpłatne. Faktura dostarczana jest przy pomocy poczty elektronicznej w formie pliku elektronicznego w formacie PDF. W celu otwarcia pliku
 11. Użytkownik powinien posiadać bezpłatne oprogramowanie kompatybilne z formatem PDF. Usługodawca rekomenduje w tym celu program Adobe Acrobat Reader, który można pobrać bezpłatnie pod adresem http://www.adobe.com

 

§ 5. Płatności online

 

1. Usługodawca umożliwia Usługobiorcy udostępnienie klientom końcowym płatności online Cashbill. Uruchomienie tego sposobu nie wymaga zawierania przez Usługobiorcę osobnej umowy z firmą Cashbill S.A.

2. Usługobiorca korzysta z tej funkcji za pośrednictwem Usługodawcy.

3. W przypadku uruchomienia płatności Cashbill Usługodawca przelewa środki z płatności online dokonywanych przez klientów końcowych do Usługobiorcy pomniejszone o prowizję dla Cashbill w wysokości 1% wartości brutto każdej transakcji wykonanej przez klienta końcowego, zgodnie z wybraną przez Usługobiorcę częstotliwością.

4. Środki wypłacane są na polski rachunek bankowy wskazany przez Usługobiorce.

 

§ 6 Reklamacje

1. Użytkownik może zgłosić Usługodawcy reklamacje w związku z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres elektroniczny Usługodawcy. W zgłoszeniu reklamacyjnym Użytkownik winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Usługodawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela odpowiedzi na adres poczty elektronicznej Użytkownika, podany w zgłoszeniu reklamacji.

 

§ 7 Odstąpienie od umowy

 1. Użytkownik, który zawarł umowę oświadczenie usługi drogą elektroniczną, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.
 2. Bieg terminu na odstąpienie rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną.
 3. Użytkownik może odstąpić od umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną, składając Usługodawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie można złożyć na 4 formularzu, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną, jest ona uważana za niezawartą.
 5. Usługodawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Użytkownika o odstąpieniu od umowy, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności.
 6. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Użytkownik.
 7. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Użytkownikowi w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgoda Użytkownika będącego Konsumentem, który został poinformowany, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo do odstąpienia od umowy.

 

§ 8 Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników przekazanych Usługodawcy dobrowolnie jest Usługodawca SmartWebIT Michał Wojtczak z siedzibą przy ul. Leszczyńskiego 4/29, 50-078 Wrocław, posługującą się nadanym jej numerem identyfikacji podatkowej (NIP): 6112573419
 2. Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną oraz innych celów określonych w Regulaminie. Dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Użytkownika.
 3. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu realizacji Usługi. Podanie danych wynika z usprawiedliwionego celu administratora danych. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do prawidłowej realizacji umowy, a także w przypadku prawnie uzasadnionych celów administratora danych (np. marketing usług własnych) – do czasu odwołania zgody, jak również zgodnie z innymi/powiązanymi przepisami prawa.
 4. Każdy Użytkownik, jako osoba fizyczna, która przekaże Usługodawcy swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do treści swoich danych - ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, a także do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) gdy uzna iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 5. Usługodawca może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Użytkownik naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.
 6. Usługodawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem.
 7. Przekazane dane osobowe mogą być udostępniane przez Usługodawcę podmiotom upoważnionym do uzyskania powyższych informacji, jak również firmom współpracującym z Usługodawcą, w celu realizacji umowy. Podane dane będą przetwarzane zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

 

§ 9 Rozwiązanie umowy

 1. Zarówno Użytkownik, jak i Usługodawca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.
 2. Strony mogą rozwiązać umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną poprzez złożenie stosownego oświadczenia woli, w szczególności przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, w sposób umożliwiający drugiej stronie zapoznanie się z nim.

 

§ 10 Postanowienia końcowe i zmiana Regulaminu

 1. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Serwisu.
 2. Każdy Użytkownik może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym zakresie możliwe jest skorzystanie przez Użytkownika z mediacji. Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodkach mediacyjnych przekazywane są i udostępniane przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych. Użytkownik będący Konsumentem może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez złożenie swojej skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
 3. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną zawarte przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu zawarcia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od opublikowania na Stronie Internetowej Serwisu. Usługodawca poinformuje Użytkownika na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Użytkownik nie akceptuje nowej treści Regulaminuobowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy zgodnie z postanowieniami
 5. Umowy z Usługodawcą zawierane są w języku polskim.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 05.10.2022 r.